Yawmlaug Npuaglooj yog ib tug neeg yooj yim tham nrog, yog ib tug neeg ua zoo saib mam ua thiab nws tsis qaug zog rau txhua txoj num uas nws pom tias zoo rau nws, zoo rau nws haiv neeg Hmoob thiab zoo rau lub zej zog uas nws nyob.

Nws tau kawm tiav thiab muaj ntaub ntawv teeb tsa los ua tus Yawmlaug Txwvzeej nyob rau lub xeev California hauv peb tebchaws U.S.A. Nws tes num yog ua txoj sia rau txoj kev ntseeg Leej Niam uas yog coj tsoom neeg los yug dua tshiab los ua kwv tij nus muag rau ntawm Leej Niam, cob qhia Leej Niam tus Keeb Cag Txuj kom yus haiv neeg txawj plhis plho mus rau lub neej tshiab uas txawj sib hlub, sib pab, sib txhawb, sib coj thiab kom yus haiv neeg txawj sawv ua neej muaj sia, muaj zog, muaj ntsuj plig thiab muaj hmoo. Cob coj kom tsoom ntseeg paub sawv ua neej nrog txoj cai thiab paub ua nyias txoj num kom nrog luag muaj teej muaj tug nyob mus tsim txiaj lawm tom ntej.

Yawmlaug Npuaglooj tau ua hauj lwm rau hauv Tsev kawm ntawv (Fresno Unified School District), yog pab txhais lus rau niam txiv thiab pab cov minyuam kawm ntawv Hmoob uas tsis paub lus zoo. Dua li ntawd lawm nws kuj los tsim tsa lub Apple Video Production txij xyoo 1997 los txog hnub no. Nws tsim tawm ntau zaj yeeb yaj kiab (movie) nrog rau tej Music Video, Audio CD ntau tshaj 100 tawm yam thiab txhawb nqa tau coob tus tub ntxhais nqua suab nrov heev. Kuj tseem pab tau tsoom tub ntxhais Hmoob coob tus nrov thiab muaj koob nto npe rau sab kev ua yeeb yam.

NYOB NTUJ QUB QAB:

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb kuj tau ua haujlwm ntau xyoo nrog rau UNCHR nyob rau hauv yeej tawg rog hauv Thaibeb, kuj tseem tau ua haujlwm nyob rau tsev kho mob (hospital) thiab ua haujlwm rau hauv tsev xa ntawv (Post Office).

Visit us on social media:


Current track

Title

Artist