Upcoming

Nkauj Sua Yeej (LIVE)

8:00 pm 9:00 pm
Yawm Laug Npuag Looj’s Playlist

Puj Laug Naib Nkauj See’s Playlist
Weekly Schedule

Choose a day


Paj Ntsha Txuj

12:00amMonday

12:00amMonday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

12:00pmMonday

12:00pmMonday

Puj Laug Naib Nkauj See rag Leej Niam txoj kev hlub qhia txog kev ua neej.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

1:00pmMonday

1:00pmMonday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

9:00pmMonday

9:00pmMonday

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tes num nyob rau hauv Ntuj Lag Ceeb Sim Sab Yaj Suab yog los qhia txog Leej Niam pem ntuj tus Keeb Cag Txuj rau kev ua neej. Nws yuav qhia raws nraim Leej Niam tus txuj kom peb hmoob txawj ua lub neej kom muaj koob muaj hmoo, kom tau lub neej zoo nyob mus tsim txiaj muaj fwj chim.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

10:00pmMonday

10:00pmMonday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amTuesday

12:00amTuesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

9:00pmTuesday

9:00pmTuesday

Puj Laug Npig Muaj Hmoo tes num los rag Yaj Suab yog rag txog Fim Kuj Xeeb Lag Sim, Fim Kuj Xeeb Lag Huab, thiab los coj kom txhua tus txawj sib hlub, muaj kev sib raug zoo.  

Learn more

10:00pmTuesday

10:00pmTuesday

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb yog tus nthuav tawm txog txhua yam txuj ntawm kev ntseeg leej niam uas zoo tam li lub teeb ci rau peb Hmoob txhua xeem neeg kom paub tig los nyob thooj keeb thooj kwm los ua kwv ua tij thiab rov qhib lub qhov muag neej rau yus haiv neeg kom paub tig ntsia neeg ntiajteb ua neej. Nws kuj yog tus cob qhia txog kev tsa txhua hom koob tsheej tsis hais cov koob tsheej tuav hnub los yog cov tsis tuav hnub tibsi kom paub tsa koob tsheej raws keeb raws kwm thiab kom tau koob tau hmoov.  

Learn more

Paj Ntsha Txuj

11:00pmTuesday

11:00pmTuesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amWednesday

12:00amWednesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

8:00pmWednesday

8:00pmWednesday

Nyob rau hauv ntuj lag ceeb sim sab yaj suab ntawm Zos Ntuj Hmoov Ntuj, nws daim phiaj txuj yog yuav los rag xov xwm zoo hauv tsev Hmoov Ntuj, Zos Ntuj Hmoov Ntuj thiab qee yam xov xwm zoo nyob rau hauv peb Haiv Neeg Hmoob tuaj mus rau ib tsoom Hmoob. Nws kuj yog tus zeej kws los qhia sawv daws kawm txog tus Paj Ntaub Qaud Ntuj uas yog peb tus ntawv sau hauv Kev Ntseeg Leej Niam.

Learn more

9:00pmWednesday

9:00pmWednesday

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tes num nyob rau hauv Ntuj Lag Ceeb Sim Sab Yaj Suab yog los qhia txog Leej Niam pem ntuj tus Keeb Cag Txuj rau kev ua neej. Nws yuav qhia raws nraim Leej Niam tus txuj kom peb hmoob txawj ua lub neej kom muaj koob muaj hmoo, kom tau lub neej zoo nyob mus tsim txiaj muaj fwj chim.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

10:00pmWednesday

10:00pmWednesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amThursday

12:00amThursday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

9:00pmThursday

9:00pmThursday

Puj Laug Npig Muaj Hmoo tes num los rag Yaj Suab yog rag txog Fim Kuj Xeeb Lag Sim, Fim Kuj Xeeb Lag Huab, thiab los coj kom txhua tus txawj sib hlub, muaj kev sib raug zoo.  

Learn more

Paj Ntsha Txuj

10:00pmThursday

10:00pmThursday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amFriday

12:00amFriday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

12:00pmFriday

12:00pmFriday

Puj Laug Naib Nkauj See rag Leej Niam txoj kev hlub qhia txog kev ua neej.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

1:00pmFriday

1:00pmFriday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

10:00pmFriday

10:00pmFriday

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb yog tus nthuav tawm txog txhua yam txuj ntawm kev ntseeg leej niam uas zoo tam li lub teeb ci rau peb Hmoob txhua xeem neeg kom paub tig los nyob thooj keeb thooj kwm los ua kwv ua tij thiab rov qhib lub qhov muag neej rau yus haiv neeg kom paub tig ntsia neeg ntiajteb ua neej. Nws kuj yog tus cob qhia txog kev tsa txhua hom koob tsheej tsis hais cov koob tsheej tuav hnub los yog cov tsis tuav hnub tibsi kom paub tsa koob tsheej raws keeb raws kwm thiab kom tau koob tau hmoov.  

Learn more

Paj Ntsha Txuj

11:00pmFriday

11:00pmFriday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

8:00pmSaturday

8:00pmSaturday

Nyob rau hauv ntuj lag ceeb sim sab yaj suab ntawm Zos Ntuj Hmoov Ntuj, nws daim phiaj txuj yog yuav los rag xov xwm zoo hauv tsev Hmoov Ntuj, Zos Ntuj Hmoov Ntuj thiab qee yam xov xwm zoo nyob rau hauv peb Haiv Neeg Hmoob tuaj mus rau ib tsoom Hmoob. Nws kuj yog tus zeej kws los qhia sawv daws kawm txog tus Paj Ntaub Qaud Ntuj uas yog peb tus ntawv sau hauv Kev Ntseeg Leej Niam.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

9:00pmSaturday

9:00pmSaturday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amSunday

12:00amSunday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more


Nkauj Sua Yeej’s Playlist

Now Playing
Upcoming

Nkauj Sua Yeej (LIVE)

8:00 pm 9:00 pm
Yawm Laug Yeej Fwm Zeb’s Playlist

Puj Laug Npib Muaj Hmoo’s Playlist
Follow Us On Social Media
Current track

Title

Artist

Welcome! Zoo Siab Koj Tuaj!

 
If you would like to listen to our radio station live, please click on the Listen Live button on the upper right corner. It will open up the player in a new window and will continuously playing without any interruption while you are browsing around the website or the internet.

 
Yog koj yuav mloog peb lub Yaj Suab no ces, nyem lub qhib suab nyob rau saum ruv phab xis hu ua Listen Live. Yog siv lub Popup qhib suab no ces thaum koj nyem mus qhov twg los lub suab thiaj li tsis nres.