Now On Air

Paj Ntsha Txuj

24/7 Mixed Paj Ntsha Txuj

12:00 am 8:00 pm
Playlist

Playlist
Weekly Schedule

Choose a day


Paj Ntsha Txuj

12:00amMonday

12:00amMonday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

12:00pmMonday

12:00pmMonday

Puj Laug Naib Nkauj See rag Leej Niam txoj kev hlub qhia txog kev ua neej.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

1:00pmMonday

1:00pmMonday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

9:00pmMonday

9:00pmMonday

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tes num nyob rau hauv Ntuj Lag Ceeb Sim Sab Yaj Suab yog los qhia txog Leej Niam pem ntuj tus Keeb Cag Txuj rau kev ua neej. Nws yuav qhia raws nraim Leej Niam tus txuj kom peb hmoob txawj ua lub neej kom muaj koob muaj hmoo, kom tau lub neej zoo nyob mus tsim txiaj muaj fwj chim.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

10:00pmMonday

10:00pmMonday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amTuesday

12:00amTuesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

9:00pmTuesday

9:00pmTuesday

Puj Laug Npig Muaj Hmoo tes num los rag Yaj Suab yog rag txog Fim Kuj Xeeb Lag Sim, Fim Kuj Xeeb Lag Huab, thiab los coj kom txhua tus txawj sib hlub, muaj kev sib raug zoo.  

Learn more

10:00pmTuesday

10:00pmTuesday

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb yog tus nthuav tawm txog txhua yam txuj ntawm kev ntseeg leej niam uas zoo tam li lub teeb ci rau peb Hmoob txhua xeem neeg kom paub tig los nyob thooj keeb thooj kwm los ua kwv ua tij thiab rov qhib lub qhov muag neej rau yus haiv neeg kom paub tig ntsia neeg ntiajteb ua neej. Nws kuj yog tus cob qhia txog kev tsa txhua hom koob tsheej tsis hais cov koob tsheej tuav hnub los yog cov tsis tuav hnub tibsi kom paub tsa koob tsheej raws keeb raws kwm thiab kom tau koob tau hmoov.  

Learn more

Paj Ntsha Txuj

11:00pmTuesday

11:00pmTuesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amWednesday

Current show

12:00amWednesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

8:00pmWednesday

8:00pmWednesday

Nyob rau hauv ntuj lag ceeb sim sab yaj suab ntawm Zos Ntuj Hmoov Ntuj, nws daim phiaj txuj yog yuav los rag xov xwm zoo hauv tsev Hmoov Ntuj, Zos Ntuj Hmoov Ntuj thiab qee yam xov xwm zoo nyob rau hauv peb Haiv Neeg Hmoob tuaj mus rau ib tsoom Hmoob. Nws kuj yog tus zeej kws los qhia sawv daws kawm txog tus Paj Ntaub Qaud Ntuj uas yog peb tus ntawv sau hauv Kev Ntseeg Leej Niam.

Learn more

9:00pmWednesday

9:00pmWednesday

Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tes num nyob rau hauv Ntuj Lag Ceeb Sim Sab Yaj Suab yog los qhia txog Leej Niam pem ntuj tus Keeb Cag Txuj rau kev ua neej. Nws yuav qhia raws nraim Leej Niam tus txuj kom peb hmoob txawj ua lub neej kom muaj koob muaj hmoo, kom tau lub neej zoo nyob mus tsim txiaj muaj fwj chim.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

10:00pmWednesday

10:00pmWednesday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amThursday

12:00amThursday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

9:00pmThursday

9:00pmThursday

Puj Laug Npig Muaj Hmoo tes num los rag Yaj Suab yog rag txog Fim Kuj Xeeb Lag Sim, Fim Kuj Xeeb Lag Huab, thiab los coj kom txhua tus txawj sib hlub, muaj kev sib raug zoo.  

Learn more

Paj Ntsha Txuj

10:00pmThursday

10:00pmThursday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amFriday

12:00amFriday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

12:00pmFriday

12:00pmFriday

Puj Laug Naib Nkauj See rag Leej Niam txoj kev hlub qhia txog kev ua neej.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

1:00pmFriday

1:00pmFriday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

10:00pmFriday

10:00pmFriday

Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb yog tus nthuav tawm txog txhua yam txuj ntawm kev ntseeg leej niam uas zoo tam li lub teeb ci rau peb Hmoob txhua xeem neeg kom paub tig los nyob thooj keeb thooj kwm los ua kwv ua tij thiab rov qhib lub qhov muag neej rau yus haiv neeg kom paub tig ntsia neeg ntiajteb ua neej. Nws kuj yog tus cob qhia txog kev tsa txhua hom koob tsheej tsis hais cov koob tsheej tuav hnub los yog cov tsis tuav hnub tibsi kom paub tsa koob tsheej raws keeb raws kwm thiab kom tau koob tau hmoov.  

Learn more

Paj Ntsha Txuj

11:00pmFriday

11:00pmFriday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

8:00pmSaturday

8:00pmSaturday

Nyob rau hauv ntuj lag ceeb sim sab yaj suab ntawm Zos Ntuj Hmoov Ntuj, nws daim phiaj txuj yog yuav los rag xov xwm zoo hauv tsev Hmoov Ntuj, Zos Ntuj Hmoov Ntuj thiab qee yam xov xwm zoo nyob rau hauv peb Haiv Neeg Hmoob tuaj mus rau ib tsoom Hmoob. Nws kuj yog tus zeej kws los qhia sawv daws kawm txog tus Paj Ntaub Qaud Ntuj uas yog peb tus ntawv sau hauv Kev Ntseeg Leej Niam.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

9:00pmSaturday

9:00pmSaturday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more

Paj Ntsha Txuj

12:00amSunday

12:00amSunday

This is a 24/7 schedule playing of mixed tracks.

Learn more


Playlist

Now Playing
Now On Air

Paj Ntsha Txuj

24/7 Mixed Paj Ntsha Txuj

12:00 am 8:00 pm
Playlist

Playlist
0 0

No Upcoming Events Available At The Moment!

If you see this post sitting here, but no other events post sitting above, then that means that there is no events now or in the near future. Otherwise, this post gets push down to the buttom! Check back again next time?

0 1

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 12)

Ntsiab Lus Tham: XYAUM RAU TUS NEEG TSIS KHAV THEEB: Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia txog kev xyaum rau Tus Neeg Tsis Khav Theeb. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

0 0

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 11)

Ntsiab Lus Tham: 12 TXOG KEV NTAWM KEV NTAU NTUJ NTOO: Kawm 3 nqe li nram no: Nqe 8 – Kev Fwm Yus Tus Txij Nkawm Nqe 9 – Txoj Kev Fwm Rau Kev Cob Kev Qhia Nqe 10 – Txoj Kev Fwm Rau Txoj Kev Ua Zoo Also visit us at our youtube channel […]

0 1

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 10)

Ntsiab Lus Tham: KEV XYAUM RAU LUB SIAB LOJ SIAB DAV: Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog kev xyaum rau lub siab loj siab dav. Nqi 6 ntawm kev Xyaum Rau Lub Siab Ntev. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

0 0

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 9)

Ntsiab Lus Tham: 12 PAWG NEEG NTAWM TXOJ KEV PIAM SIJ: Puj Laug Npib Muaj Hmoo qhia txog 12 Pawg Neeg Ntawm Txoj Kev Piam Sij. Yog ua li cas es pej ua dab tsi los phej ua yuam kev xwb. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

0 0

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 8)

Ntsiab Lus Tham: KEV XYAUM RAU LUB SIAB NTEV: Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia kev Xyaum Rau Lub Siab Ntev. Nqi 6 ntawm kev Xyaum Rau Lub Siab Ntev. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

0 0

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 7 – Part 2)

Ntsiab Lus Tham: POV HAUM SIB HLUB (Part 2): Puj Luag Npib Muaj Hmoo tham txog Pov Haum Sib Hlub. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g


Recent PostsFollow Us On Social Media

If you see this post sitting here, but no other events post sitting above, then that means that there is no events now or in the near future. Otherwise, this post gets push down to the buttom! Check back again next time?

Ntsiab Lus Tham: XYAUM RAU TUS NEEG TSIS KHAV THEEB: Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia txog kev xyaum rau Tus Neeg Tsis Khav Theeb. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: 12 TXOG KEV NTAWM KEV NTAU NTUJ NTOO: Kawm 3 nqe li nram no: Nqe 8 – Kev Fwm Yus Tus Txij Nkawm Nqe 9 – Txoj Kev Fwm Rau Kev Cob Kev Qhia Nqe 10 – Txoj Kev Fwm Rau Txoj Kev Ua Zoo Also visit us at our youtube channel […]

Ntsiab Lus Tham: KEV XYAUM RAU LUB SIAB LOJ SIAB DAV: Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog kev xyaum rau lub siab loj siab dav. Nqi 6 ntawm kev Xyaum Rau Lub Siab Ntev. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: 12 PAWG NEEG NTAWM TXOJ KEV PIAM SIJ: Puj Laug Npib Muaj Hmoo qhia txog 12 Pawg Neeg Ntawm Txoj Kev Piam Sij. Yog ua li cas es pej ua dab tsi los phej ua yuam kev xwb. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: KEV XYAUM RAU LUB SIAB NTEV: Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia kev Xyaum Rau Lub Siab Ntev. Nqi 6 ntawm kev Xyaum Rau Lub Siab Ntev. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: POV HAUM SIB HLUB (Part 2): Puj Luag Npib Muaj Hmoo tham txog Pov Haum Sib Hlub. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: POV HAUM SIB HLUB (Part 1): Puj Luag Npib Muaj Hmoo tham txog Pov Haum Sib Hlub. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: KEV NTSEEG LEEJ NIAM KAWM TXOG DAB TSI TIAG? Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog seb nyob rau Kev Ntseeg Leej Niam kawm txog dab tsi tiag. Thiab muaj dab tsis rau peb kawm nyob rau hauv Kev Ntseeg Leej Niam. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: TXOJ HMOO YOG DAB TSI TIAG TIAG? Yawm Laug Npuag Looj, tham txog Txoj Hmoo yog li cas tiag? Yus yuav ua tus neeg zoo li cas yus thiaj li tau txoj koob txoj hmoo zoo. Thiab tham txog kev tsa Koob Tsheej yuav tsa li cas thiaj tau koob tau hmoov, […]

Ntsiab Lus Tham: QHIA TXOG TXIV TXOJ NUM: Puj Laug Npib Muaj Hmoo qhia txog Txiv Txoj Num, thiab tus Keeb Cag Txuj uas qhia kom Paub Qhov Yeej Qhov Swb. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Ntsiab Lus Tham: KEV NTSEEG LEEJ NIAM YOG AB TSI TIAG? Yawm Laug Yeej Fwm Zeb qhia qhov tseeb ntawm Kev Ntseeg Leej Niam. Kev Ntseeg Leej Niam yog ab tsi tiag? Yawm Laug Yeej Fwm Zeb tham txog Kev Ntseeg Leej Niam. Es Kev Ntseeg Leej Niam ho yog txoj kev ntseeg li cas […]

Nkauj Sua Yeej tham me ntsis txog Zos Ntuj Hmoov Ntuj seb yuav muaj ab tsi yuav npaj hauv Zos Ntuj Hmoov Ntuj rau lub neej pem suab. Thiab tham seb thaum kawm tus Paj Ntaub Qauv Ntuj es yuav npaj dab tsi. Also visit us at our youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

HMOOB TUS KHAUV NTXHAIS, LOS YOG TUS NTXHAIS QHUA: Yawm Laug Npuag Looj qhia txog peb hmoob tus khaub ntxhais, los yog tus ntxhais qhua. Kev tus siab ntawm ua ib leeg ntxhais rau hauv tsev neeg hmoob los yog haiv neeg hmoob. Qhia txog ua li cas Kev Ntseeg Leej Niam thiaj li yog […]

Ntsiab Lus Tham: NIAM TXOJ HMOO Puj Laug Npib Muaj Hmoo tham txog kev xyaum rau lub siab ntev, lub siab loj thiab lub siab zoo. Kev sib haum xeeb rau yus tsev neeg los yog rau lwm tus ces peb yuav xyaum kom tau thiab coj kom tau 3 lub ntsiab lus li ntawm […]


Current track

Title

Artist

Welcome! Zoo Siab Koj Tuaj!

 
If you would like to listen to our radio station live, please click on the Listen Live button on the upper right corner. It will open up the player in a new window and will continuously playing without any interruption while you are browsing around the website or the internet.

 
Yog koj yuav mloog peb lub Yaj Suab no ces, nyem lub qhib suab nyob rau saum ruv phab xis hu ua Listen Live. Yog siv lub Popup qhib suab no ces thaum koj nyem mus qhov twg los lub suab thiaj li tsis nres.